ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

Εισαγωγή

 Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό (ΑΠΣ) (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) προωθείται με την ολοκλήρωση της συγγραφής των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη Γλώσσα και την εισαγωγή τους στο δημοτικό σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2006 - 2007. Το ΑΠΣ ορίζει ως σκοπό της διδασκαλίας του γραπτού λόγου στις τάξεις Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού την «ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας». Ο σκοπός αυτός είναι σαφώς συνθετότερος από τον αντίστοιχο για τις τάξεις Α΄ - Β΄, ο οποίος και αναφέρεται στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα, διαμέσου της αξιοποίησης των ήδη διαμορφωμένων αντιλήψεών του για τη γλώσσα και τις λειτουργίες της. Στις τάξεις Ε΄ - Στ΄ η έμφαση δίνεται στην εξέλιξη του παιδιού σε συγγραφέα, ικανό να απολαμβάνει όχι μόνο το συγγραφικό του προϊόν αλλά και την ίδια τη διαδικασία σύνθεσης του γραπτού κειμένου, στην οποία και μετέχει ενεργητικά. Η Γ΄ τάξη λειτουργεί ως μεταβατικό στάδιο, που μεσολαβεί για να διασφαλίσει τη συνέχεια και την υλοποίηση των στόχων που αφορούν τη διδασκαλία του γραπτού λόγου, από την Α΄ μέχρι την Στ΄ Δημοτικού (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ,  2002).

Μέσω του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ θεσμοθετείται πλέον επίσημα η κειμενοκεντρική προσέγγιση στο δημοτικό σχολείο, ενώ εγκαταλείπεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η παραδοσιακή γραμματοκεντρική προσέγγιση. Η γνώση του παιδιού συγγραφέα για τη γλώσσα επικεντρώνεται στο κείμενο, οικοδομείται εξελικτικά και υποστηρίζεται, μεθοδικά και οργανωμένα, από επικοινωνιακά προσανατολισμένες δραστηριότητες παραγωγής λόγο.

Στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού η γλωσσική αγωγή επιδιώκει την αναδόμηση αλλά και την περαιτέρω δόμηση του επιπέδου εγγραμματισμού των παιδιών, μέσα από την ενασχόλησή τους με ποικίλους τύπους κειμένων, στην Γ΄ Δημοτικού η κειμενική διδασκαλία προσλαμβάνει συστηματικό χαρακτήρα, ενώ στις μεγάλες τάξεις (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) αναμένεται να ακολουθήσει η εμπέδωση και η περαιτέρω εμβάθυνση, σε σχέση με τα κείμενα και τα χαρακτηριστικά τους, με βάση τα οποία αυτά αναγνωρίζονται και κατανοούνται.

 

Χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου

 

Τα γραπτά κείμενα υπακούουν σε συμβάσεις που τα διαφοροποιούν από τον προφορικό λόγο. Οι διαφορές τους εστιάζονται στη γραμματική (ο προφορικός λόγος, σε αντίθεση με τον γραπτό, παρουσιάζει πολλές ελλειπτικές προτάσεις, διακοπές, επιφωνήματα, ακόμη και παραβιάσεις των γραμματικών κανόνων), στο λεξιλόγιο (συνήθως το λεξιλόγιο του προφορικού λόγου χαρακτηρίζεται από πιο οικείο ύφος σε σχέση με το πιο ουδέτερο ή πιο τυπικό ύφος του γραπτού λόγου). Εξάλλου, το γραπτό κείμενο υπακούει σε συμβάσεις που επιβάλλονται από το είδος του λόγου στο οποίο ανήκει και αφορούν τόσο την εξωτερική του εμφάνιση όσο και τη δομή και το περιεχόμενό του (Σαλαγιάννης, 2007).

 

 

Δυσκολίες μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου: Προβλήματα και λύσεις

 

Μια από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι η ορθογραφία, πόσο μάλλον που η ορθογραφία της ελληνικής είναι ιστορική και συχνά τα φωνήματα δεν αντιστοιχούν σε έναν μόνο φθόγγο. Τα προβλήματα της ορθογραφίας επιλύονται ως ένα βαθμό όταν οι μαθητές ασκούνται στην ανάγνωση πολλών κειμένων, αλλά και στην αντιγραφή και την επανάληψη. Η κυριότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι να αναγνωρίσουν το κειμενικό είδος που τους ζητείται να γράψουν και να ανταποκριθούν στις συμβάσεις που αυτό επιβάλλει.

Προβληματικός επίσης αποδεικνύεται συχνά ο τρόπος δόμησης των κειμένων τους, ο οποίος πάσχει από έλλειψη συνοχής, τόσο σε επίπεδο μορφής, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. Όσον αφορά το ύφος των παραγόμενων κειμένων, συχνά αυτό είναι ακατάλληλο, λόγω της τάσης μεταφοράς στοιχείων του προφορικού λόγου στον γραπτό (Nespor, 1999). Τα προβλήματα αυτά εξομαλύνονται όταν, στο θέμα της γραπτής εργασίας που δίνεται στους μαθητές, δηλώνεται ρητά για ποιο είδος κειμένου πρόκειται και ποιες είναι οι γνωστές παράμετροι της δεδομένης περίστασης επικοινωνίας (ομιλητής, συνομιλητής, τόπος, χρόνος, στόχος της επικοινωνίας). Κρίνεται εξάλλου χρήσιμο, δοθέντος ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κειμενικών ειδών, οι μαθητές να εξοικειώνονται με κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη (π.χ. δημοσιογραφικό άρθρο, τυπική ή οικεία επιστολή, διαφήμιση, οδηγίες χρήσης κτλ.) και να ανακαλύπτουν τις συμβάσεις που διέπουν το κάθε είδος. Έμφαση επίσης πρέπει να δίνεται στη δομή και τη συνοχή των μελετώμενων και των παραγόμενων από τους μαθητές κειμένων (Τάφα, 2001). Όσον αφορά τη σωστή επιλογή του ύφους, χρήσιμη άσκηση θεωρείται η προσπάθεια μετατροπής προφορικού κειμένου σε γραπτό και η επισήμανση των μετατροπών που πρέπει να γίνουν.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό

 

Σύμφωνα με τα ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2002), σκοπός της εκπαίδευσης των μαθητών της Α΄ και Β΄ Δημοτικού είναι να αναπτύξουν την ικανότητα να γράφουν και να διατυπώνουν γραπτά νοήματα. Βαθμιαία πρέπει να ασκηθούν ώστε να είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και να επικοινωνούν με τους άλλους όχι μόνο προφορικά άλλα και γραπτά
 • αντιλαμβάνονται τη στενή σχέση ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής
 • αντιγράφουν πιστά και γράφουν σωστά με σχετική ταχύτητα και με αισθητικώς
 • αποδεκτά γράμματα, λέξεις, φράσεις και προτάσεις τηρώντας τις σωστές αποστάσεις ανάμεσα στα γράμματα και τις λέξεις
 • αναγνωρίζουν και συγκρίνουν διάφορους τύπους γραμμάτων (τυπογραφικά, καλλιγραφικά κ.ά.)
 • γράφουν και ανακοινώνουν στους συμμαθητές ή στο δάσκαλο μικρά λεκτικά σύνολα με περιεχόμενο που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τελείες και ερωτηματικό
 • παρατηρούν και περιγράφουν γραπτά, αντικείμενα του περιβάλλοντος – παραγωγή περιγραφικού κειμένου
 • εξιστορούν γραπτά με χρονολογική σειρά γεγονότα που βίωσαν στην προσωπική τους ζωή – παραγωγή αφηγηματικού κειμένου
 • γράφουν τη συνέχεια μιας ιστορίας που διάβασαν
 • επινοούν και γράφουν μια φανταστική ιστορία
 • αντιλαμβάνονται την ανάγκη να ξαναγράψουν ένα κείμενο, για να το βελτιώσουν με βάση τις παρατηρήσεις τις δικές τους ή των άλλων
 • σχολιάζουν τα γραπτά των συμμαθητών τους
 • συνειδητοποιούν ότι γράφουν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το στόχο και το δέκτη του γραπτού (τον ίδιο, το δάσκαλο, την παρέα, τους γονείς κτλ.).

 

Τεχνικές για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου

 

Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου είναι οι εξής (Graves, 1983; Wilkinson, 1986; Gee, 1993; Παπαχρήστου, 2002; Μπούντα & Παπαιωάννου, 2003):

 • Εύρεση της κεντρικής ιδέας και των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος: Ο δάσκαλος προετοιμάζει ερωτήσεις που για τους αρχάριους μπορεί να απαιτούν απάντηση του τύπου ναι ή όχι, αλλά στα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας ζητά τα βασικά σημεία της δράσης ή το θέμα ενός επιμέρους κομματιού. Για την εστίαση σε επιμέρους στοιχεία θέτει ερωτήσεις που αναφέρονται σε λεπτομέρειες του μηνύματος και μπορούν να απαντηθούν γραπτώς, δίνει καταλόγους και διαγράμματα να συμπληρωθούν ή να ζητάει από τους μαθητές να κρατήσουν σημειώσεις κτλ.
 • Καταιγισμός ιδεών: Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική πρέπει το θέμα να καθοριστεί καλά, να γίνει κατανοητό ότι καμία απάντηση δεν θεωρείται λαθεμένη και να καταγραφούν όλες οι απαντήσεις, ασχέτως του πόσο απομακρυσμένες μπορεί να φαίνονται ως προς το θέμα. Όταν αυτή η διαδικασία τελειώσει, εξετάζονται οι δοσμένες απαντήσεις, διαγράφονται όσες αποτελούν επαναλήψεις, καθώς και όσες φαίνεται ότι τελικά δεν ταιριάζουν και οι υπόλοιπες ομαδοποιούνται και συζητούνται από την τάξη
 • Χρήση πηγών: Οι πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι μαθητές είναι λεξικά, κατάλογοι λέξεων, βιβλία γραμματικής για τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν και να παράγουν μηνύματα. Επίσης εγκυκλοπαίδειες, τουριστικοί οδηγοί, περιοδικά και βιβλία σχετικά με τον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου τα οποία παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ώστε ο μαθητής να καταλάβει καλύτερα τη γλώσσα και να μπορέσει στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσει στα δικά του κείμενα
 • Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης:  Επιδιώκεται να κάνουν τις συνδέσεις οι ίδιοι οι μαθητές παρά να τους τις υποδεικνύει ο δάσκαλος. Στόχος είναι η μεταφορά είτε γλωσσικής είτε εννοιολογικής γνώσης από το ένα (γλωσσικό ή εννοιολογικό) πεδίο στο άλλο, πράγμα που αποτελεί ξεχωριστή στρατηγική.
 • Προσαρμογή του μηνύματος στις γλωσσικές γνώσεις των μαθητών: Επιτυγχάνεται με την παράλειψη μερικών πληροφοριών, την απλοποίηση των ιδεών ή με το να διατυπώνεται κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι αρχικά είχαν πρόθεση οι μαθητές. Στόχος είναι η υπερπήδηση των γλωσσικών περιορισμών των μαθητών στο γράψιμο
 • Προσοχή: Ο μαθητής πρέπει να προσέξει είτε τη γενική ιδέα (γενική προσοχή) της δραστηριότητας είτε επιμέρους στοιχεία της (επιλεκτική προσοχή). Η απόδοση προσοχής σε επιμέρους στοιχεία όσον αφορά το γράψιμο μπορεί να αφορά το να αποφασιστεί εκ των προτέρων σε ποιες πλευρές θα πρέπει να δοθεί έμφαση κάθε φορά (π.χ. στη δομή, το περιεχόμενο, το ύφος, τη φραστική δομή, το λεξιλόγιο, τη στίξη ή τις ανάγκες του ακροατηρίου). Ειδικά οι αρχάριοι είναι δύσκολο να αποδίδουν προσοχή σε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί.
 • Αυτοέλεγχος: Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να επισημαίνουν και να διορθώνουν τα λάθη τους σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες. Επισημαίνοντας τη ρίζα του προβλήματος, όπως την υπεργενίκευση ή τη μεταφορά από τη μητρική γλώσσα ανύπαρκτων δομών στην ξένη, οι μαθητές καταλαβαίνουν περισσότερα για τη γλώσσα που μαθαίνουν.
 • Αυτοαξιολόγηση: Η αυτοαξιολόγηση είναι πραγματικά αξιόπιστη όταν είναι λεπτομερής και βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια. Οι γενικές εντυπώσεις είναι συχνά λαθεμένες. Όσον αφορά το γράψιμο, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αξιολογούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους (γλωσσικές και εννοιολογικές) σχετικά με το θέμα πριν από την έναρξη της δραστηριότητας αλλά και να αξιολογούν τμήματα της δουλειάς τους μετά το πέρας της διαδικασίας (δηλαδή να εξετάζουν το ύφος που χρησιμοποίησαν, την επάρκεια του περιεχομένου, την επάρκεια των επιχειρημάτων, τη δομή και την καταλληλότητα του κειμένου σε σχέση με τον παραλήπτη του) και να καταγράφουν την πρόοδο που σημειώνουν καθώς προχωρούν τα μαθήματα.
 • Συνεργασία:  Αυτή η στρατηγική αφορά τη συντονισμένη προσπάθεια των μαθητών να συνεργαστούν σε μια δραστηριότητα με κοινό στόχο. Και το γράψιμο μπορεί να είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν στο γράψιμο ενός κειμένου ή να δείξουν το κείμενό τους στον συμμαθητή τους που θα το σχολιάσει ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών, ώστε όλοι μαζί να ανακαλύψουν ιδέες για το τι θα γράψουν ή να ετοιμάσουν σε ομάδες ένα project στο οποίο θα ενσωματωθεί, μεταξύ των άλλων, και η συγγραφή ενός κειμένου παρουσίασης
 • Ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης: Η κατανόηση του πολιτισμού της γλώσσας-στόχου βοηθά τους μαθητές να γράψουν καλύτερα στη γλώσσα στόχο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή συζητήσεων σχετικών με τον πολιτισμό στο μάθημα και με τη σύγκριση στοιχείων των πολιτισμών όπου ανήκουν οι μαθητές και του πολιτισμού της ξένης γλώσσας, αλλά και με ανάγνωση κειμένων σχετικών με πολιτισμικά θέματα που αφορούν την κουλτούρα των φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου
 • Σχεδιασμός της δομής του κειμένου: Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- τον καθορισμό του θέματος

- τον καθορισμό των παραληπτών του κειμένου

- την πρόθεση του συγγραφέα (να διδάξει, να πληροφορήσει, να εκφράσει τη γνώμη του κτλ.)

- την κεντρική ιδέα του κειμένου

- τις δευτερεύουσες ιδέες του κειμένου

- το κειμενικό είδος (σημείωμα, επιστολή, διήγημα, ποίημα, κινούμενα σχέδια, εικονογραφημένη ιστορία, παραμύθι κτλ.)

- την οπτική που υιοθετείται (θετική, αρνητική, ουδέτερη παρουσίαση κτλ.)

- το ύφος του κειμένου

 • Χρήση γλωσσικών επεμβάσεων: Πρόκειται για:

- την πρόσθεση ενός ή περισσότερο στοιχείων σε μια φράση για   την αποσαφήνισή της,

- την αφαίρεση στοιχείων για να διευκολύνεται η κατανόηση,

- την υποκατάστασή τους από στοιχεία με παρόμοια λειτουργία για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις,

- την αντιμετάθεση στοιχείων στη φράση, για να δοθεί έμφαση σε κάτι,

- τον μετασχηματισμό της σύνταξης μιας φράσης (την τροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη, την αντικατάσταση ενός ουσιαστικού από αντωνυμία, τη σύζευξη/υπόταξη των προτάσεων).

 • Διασφάλιση της συνοχής του κειμένου: Η συνοχή πρέπει να επιτευχθεί σε τρία επίπεδα:
  • σε θεματικό επίπεδο (συνοχή χώρου και χρόνου, γεγονότων)
  • σε λεξιλογικό επίπεδο
  • σε γραμματικό επίπεδο

Μεγάλο ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής παίζει η χρήση των δεικτών συνοχής που δηλώνουν σχέση, χρόνο, τόπο, συνδέουν, αντιπαραθέτουν κτλ.

 • Σημασιολογικός χάρτης (δίκτυα λέξεων):  Η απόκτηση νέου λεξιλογίου είναι πολύτιμη και στηρίζεται στην εισαγωγή νέων λέξεων σε παλιότερα δίκτυα λέξεων και στη χρήση των λέξεων από τους μαθητές, που ανακαλύπτουν τις λεξικές σημασίες και δεν είναι απλώς αποδέκτες ενός ορισμού που τους δίνεται. Για το σκοπό αυτό σημαντικό είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν το λεξικό (δίγλωσσο και μονόγλωσσο) και να συνδέουν νέες έννοιες με γενικές έννοιες ενός συγκεκριμένου σημασιολογικού πεδίου.
 • Μεταφορά:  Με αυτή τη στρατηγική ο μαθητής μπορεί να μεταφέρει γνώση που ήδη έχει προκειμένου να κατανοήσει νέα δεδομένα που προσλαμβάνει στη ξένη γλώσσα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι γλωσσικά στοιχεία της μητρικής του γλώσσας στην νέα γλώσσα που μαθαίνει ή στοιχεία της ξένης γλώσσας που γνωρίζει σε στοιχεία νέα. Πολύ συχνά βέβαια με τη μεταφορά οι μαθητές μπορεί να παραπλανηθούν
 • Ανασύνθεση στοιχείων/Ανασυνδυασμός: Η ικανότητα του μαθητή/χρήστη να παίρνει γνωστές δομές και να τις αναπροσαρμόζει κατασκευάζοντας μεγαλύτερες σε έκταση προτάσεις ακόμη κι αν κάνει λάθη.
 • Ανάλυση εκφράσεων: Μέσω της στρατηγικής αυτής ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα εκφράσεις που είναι πολύπλοκες και δυσνόητες. Συγκεκριμένα, ο μαθητής «χωρίζει» την έκφραση που δεν καταλαβαίνει σε μικρότερα μέρη (λέξεις, προτάσεις, κτλ) που είναι περισσότερο κατανοητά και στη συνέχεια συνθέτει το νόημά τους
 • Επιβράβευση: Πολύ συχνά οι μαθητές έχουν ανάγκη για επιβράβευση της προσπάθειάς τους. Εκτός από την επιβράβευση που παίρνουν από το δάσκαλο έχουν επίσης ανάγκη οι ίδιοι να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν τις προσπάθειες που κάνουν. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει ο κάθε μαθητής να μάθει να διακρίνει πότε οι προσπάθειές του έχουν αποτέλεσμα και να επιβραβεύει τον εαυτό του γι΄ αυτές
 • Σύγκριση/Αντίθεση: Πρόκειται για μια στρατηγική που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και αυθόρμητα από πολλούς μαθητές, ειδικά στα χαμηλά επίπεδα. Ο μαθητής προσπαθεί να κατανοήσει όσα γλωσσικά στοιχεία από την ξένη/δεύτερη γλώσσα δεν καταλαβαίνει κάνοντας σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία από την μητρική του γλώσσα και εντοπίζοντας τυχόν ομοιότητες και διαφορές

 

Είδη Κειμένων

 

Σύμφωνα με το Α.Π. τα κείμενα διακρίνονται κατά βάση σε αναφορικά (αφήγηση, περιγραφή κτλ.) και σε κατευθυντικά (επιχειρηματολογικό κείμενο, οδηγίες κτλ.), με κριτήριο τη χρήση τους, τη λειτουργία τους στην επικοινωνία. Μ' άλλα λόγια, το Πρόγραμμα προβλέπει την καλλιέργεια δεξιοτήτων για κατανόηση και σύνθεση κάθε είδους λόγου και κάθε είδους κειμένου. Με την εφαρμογή της αντίληψης αυτής παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξει θεαματικά το γλωσσικό μάθημα, το οποίο μέχρι τώρα περιοριζόταν στην κατανόηση και επεξεργασία -μόνο του περιεχομένου και όχι της κειμενικής δομής και οργάνωσης- ενός πολύ περιορισμένου φάσματος κειμενικών ειδών (σχεδόν αποκλειστικά αφηγηματικών) καθώς και στην παραγωγή λόγου, όπου δινόταν μόνο το θέμα χωρίς σύνδεση με επικοινωνιακό πλαίσιο και κειμενικό είδος (Ματσαγγούρας, 2001).

Ανατρέχοντας ενδεικτικά στο βιβλίο για το μαθητή της Στ΄ τάξης, μπορεί να υποστηριχτεί ότι τα κείμενα που έχουν επιλεγεί χαρακτηρίζονται από γλωσσική ποικιλία (όχι μόνο λογοτεχνικά αλλά και κείμενα από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο -άρθρα από τον τύπο, διαφημίσεις, κτλ.- και διάφορα χρηστικά κείμενα) και εξασφαλίζουν την ενασχόληση των μαθητών με τους βασικούς κειμενικούς τύπους. Κάθε είδος κειμένου διδάσκεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στα κειμενικά χαρακτηριστικά εντάσσονται η τυπική οργάνωση κάθε κειμενικού είδους (υπερδομή), καθώς και τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεσή του (π.χ. χειρισμός των κατάλληλων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και του κατάλληλου λεξιλογίου).

 

Η Γραμματική

 

Στο Α.Π. και στα νέα βιβλία εισάγεται μια διευρυμένη αντίληψη της γραμματικής. Προβλέπεται διδασκαλία της γραμματικής για το επίπεδο της λέξης, της πρότασης και του κειμένου. Το επίπεδο της λέξης αντιστοιχεί με το αντικείμενο της μορφοφωνολογίας και το προτασιακό επίπεδο με την περιοχή της σύνταξης. Στο τρίτο επίπεδο, θεωρείται ότι για να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία των μορφοσυντακτικών δομών, οφείλει να συνδέεται με τη λειτουργία τους στο επίπεδο του κειμένου (Weaver, 1996).

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα εξετάζονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον των κειμενικών ειδών στα οποία λειτουργούν (λειτουργική- κειμενική προσέγγιση) και οι στόχοι δεν αφορούν απλώς γνώσεις αλλά ικανότητα τέλεσης λεκτικών πράξεων (αιτιολογώ, προτείνω, καθοδηγώ, πληροφορώ, διηγούμαι κτλ.), νοούμενων σε επίπεδο κειμένου. Γενικότερα, η καλλιέργεια της χρήσης της γλώσσας συνδέεται οργανικά με τη διδασκαλία του συστήματος, εφόσον διδακτέα ύλη του τελευταίου αποτελούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία που προσιδιάζουν σε κάθε ειδική χρήση της γλώσσας (Πόρποδας, 2002). Όσον αφορά π.χ. στα αφηγηματικά κείμενα, τα οποία δομούνται γύρω από ένα χρονικό άξονα, κάποια από τα κύρια φαινόμενα που εξετάζονται είναι η χρήση χρονικών συνδέσμων, επιρρημάτων ή φράσεων, προκειμένου να δηλωθεί η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, οι χρονικές προτάσεις και οι παρελθοντικοί χρόνοι των ρημάτων και οπωσδήποτε τα πρόσωπα της αφήγησης.

 

Κριτική Προσέγγιση

 

Η τομή στην προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος έχει ως πιο θεαματική συνέπεια την αλλαγή στάσης στον τρόπο διδασκαλίας της παραγωγής λόγου. Για τη διδασκαλία της παραγωγής λόγου παρέχονται πλαίσια και μέσα, εμπλέκονται οι μαθητές, μετέχει ο δάσκαλος και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Ο μόνιμος και συνειδητός στόχος του δασκάλου είναι να φροντίζει ώστε ο μαθητής να εκτίθεται συχνά σε παραγωγή λόγου, να εμπλέκεται στα διαδραματιζόμενα και να οδηγηθεί σε ένα επίπεδο, που να παράγει, όσο επιτρέπει η ηλικία του, λόγο "σκόπιμα" διατυπωμένο και αποτελεσματικό.

Εισάγεται η αντίληψη (Kress, 2000) της σύνθεσης κειμένων ως διαδικασίας τριών σταδίων (προ-συγγραφικού-συγγραφικού-μετασυγγραφικού). Κατά την προσυγγραφική φάση υλοποιείται η παραγωγή και οργάνωση των ιδεών, κατά το συγγραφικό στάδιο γράφεται η πρώτη εκδοχή του κειμένου, ενώ κατά τη μετασυγγραφική φάση γίνονται όλες οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που καθιστούν το κείμενο κατάλληλο και αποτελεσματικό για την περίσταση επικοινωνίας για την οποία προορίζεται. Τα προηγούμενα χρόνια, έρευνες ότι τα προβλήματα που τα παιδιά αντιμετώπιζαν κατά το μάθημα της Γλώσσας δεν προέρχονταν μόνο από την έλλειψη γνώσης των γλωσσικών κανόνων, αλλά και από το ότι οι μαθητές αγνοούσαν τις βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την παραγωγή κάθε συγκεκριμένου είδους κειμένου (Μπαμπινιώτης, 1998). Η διδασκαλία μέχρι πρόσφατα δεν οδηγούσε τους μαθητές στην οικοδόμηση ενός πλαισίου κριτηρίων βάσει των οποίων θα μπορούσαν να οδηγηθούν στη συνειδητοποίηση κανόνων κειμενικής επικοινωνίας. Η κοινωνική λειτουργία της γλώσσας διέφευγε από τις επιδιώξεις της διδακτικής διαδικασίας γιατί απουσίαζαν οι διδακτικές διαδικασίες που θα ασκούσαν το μαθητή στη λήψη του λόγου μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή στην παραγωγή γλωσσικά και κοινωνικά αποδεκτών ειδών και μορφών λόγου.

 

 

 

Βιβλιογραφία

 

Παπαχρήστου Β., (2002). Η Επανάσταση στη Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος. Η Προοπτική.

Σαλαγιάννης, Π.Β. (2007). Προσεγγίσεις Θεμάτων Σύγχρονου Προβληματισμού. Αθήνα: Δαρδανός

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα.

Nespor, M. (1999). Φωνολογία. Αθήνα: Πατάκη

Μπούντα, Ε. & Παπαϊωάννου, Π., (2002), Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα της Γλώσσας για το δημοτικό σχολείο, Γλώσσα, 54,

Πόρποδας, K. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: Έκδοση του συγγραφέα.

Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και Γραφή στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τόμος Α΄, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ

 

 

Gee, J. P. (1993). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses, New York: Falmer

Kress, G. (2000), Learning to write, London & New York: Routledge

Weaver, C. (1996), Teaching Grammar in context, Portsmouth: Heinemann

Wilkinson, A. (ed.) (1986), The writing of writing, Milton Keynes: Οpen University Press

 

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode